ข้อตกลงและเงื่อนไข

ข้อตกลงและเงื่อนไขการสมัครขอรับชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน (Username & Password) เพื่อใช้บริการระบบจดทะเบียนผู้ยื่นขอรับหนังสืออนุญาตการขนย้ายน้ำตาลทรายเพื่อบริโภคภายในราชอาณาจักร (e‐Registration) ของสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สำนักบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย)

ข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ใช้บังคับระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สำนักบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย) ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผู้ให้บริการ” กับผู้สมัครขอรับชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน (Username & Password) เพื่อใช้บริการระบบจดทะเบียนผู้ยื่นขอรับหนังสืออนุญาตการขนย้ายน้ำตาลทรายเพื่อบริโภคภายในราชอาณาจักร (e‐Registration) ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผู้ใช้บริการ” โดยผู้ใช้บริการตกลงยินยอมผูกพันยินยอมผูกพันและปฏิบัติตาม ข้อตกลงและเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

1. ข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ใช้บังคับระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สำนักบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย) ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผู้ให้บริการ” กับผู้สมัครขอรับชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน (Username & Password) เพื่อใช้บริการระบบจดทะเบียนผู้ยื่นขอรับหนังสืออนุญาตการขนย้ายน้ำตาลทรายเพื่อบริโภคภายในราชอาณาจักร (e‐Registration) ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผู้ใช้บริการ”

2. การสมัครขอรับชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน (Username & Password) เพื่อใช้บริการระบบจดทะเบียนผู้ยื่นขอรับหนังสืออนุญาตการขนย้ายน้ำตาลทรายเพื่อบริโภคภายในราชอาณาจักร ทางอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย (สำนักบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย) ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

3. ผู้ใช้บริการ จะต้องกรอกหรือระบุข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ ตามความเป็นจริงให้ครบถ้วน ทั้งนี้เพื่อประโยชน์แก่ตัวผู้ใช้บริการ และผู้ให้บริการ หากตรวจพบว่าข้อมูลของผู้ใช้บริการไม่เป็นความจริง ผู้ให้บริการอาจระงับหรือยกเลิกสิทธิ์การใช้งานของผู้ใช้บริการได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และผู้ใช้บริการจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จดังกล่าว

4. ผู้ใช้บริการ ตกลงยินยอมให้ ผู้ให้บริการ ตรวจสอบความถูกต้องและเปิดเผยข้อมูลตามที่ได้ระบุไว้ในการสมัครขอรับ ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน (Username & Password) นี้ เพื่อใช้ประโยชน์ของทางราชการ และในกรณีที่ผู้ให้บริการตรวจสอบพบว่าข้อมูลที่ผู้ใช้บริการระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือเป็นเท็จ ผู้ให้บริการมีสิทธิที่จะปฏิเสธการรับลงทะเบียนหรือยกเลิกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของผู้ใช้บริการได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบ

5. เมื่อผู้ใช้บริการทำการกรอกข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ เรียบร้อยแล้ว ให้ทำการสั่งพิมพ์ (Print out) เอกสารใบสมัครออกมาเพื่อทำการลงลายมือชื่อผู้ใช้บริการ และผู้รับมอบอำนาจ (ถ้ามี) แล้วนำไปยื่นต่อเจ้าหน้าที่พร้อมแนบเอกสารประกอบตามที่กำหนดไว้ เพื่อเป็นการยืนยันตัวตนต่อผู้ให้บริการ และเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบข้อมูลและอนุมัติการสมัครขอรับ ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน (Username & Password) ของผู้ใช้บริการแล้ว ระบบจะแจ้งรหัสยืนยันการสมัคร (Activation Code) ไปทางอีเมลของผู้ใช้บริการตามที่ได้ระบุไว้ในใบสมัคร ให้ผู้ใช้บริการทำการยืนยันการสมัคร (Activate) ตามวิธีการที่ระบุไว้ ในอีเมลดังกล่าว หลังจากนั้นจึงจะสามารถเข้าใช้บริการระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ต่อไป

6. ผู้ใช้บริการต้องไม่นำชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน (Username & Password) ไปใช้ในทางที่ขัดต่อกฎหมาย และความสงบ เรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

7. ผู้ใช้บริการตกลงและเข้าใจดีว่า การใช้ชื่อผู้ใช้ (Username) เพื่อสร้างลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องใช้คู่กับรหัสผ่าน (Password) ซึ่งผู้ใช้บริการเป็นผู้กำหนดขึ้นด้วยตนเอง และใช้ร่วมกับรหัสลับแบบใช้ครั้งเดียว (One Time Password : OTP) ในกรณีที่ผู้ใช้บริการไม่สามารถจำรหัสผ่านที่ตนกำหนดได้ ผู้ใช้บริการจะต้องทำการตั้งรหัสผ่านใหม่ผ่านทางหน้าจอระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) โดยคลิกปุ่ม “เข้าสู่ระบบ” และคลิกเลือก “ลืมรหัสผ่าน”

8. ในกรณีที่เหตุอันควรสงสัยว่ารหัสผ่าน (Password) ของผู้ใช้บริการ ล่วงรู้ไปถึงบุคคลอื่นซึ่งไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง ผู้ใช้บริการมีหน้าที่ต้องทำการตั้งรหัสผ่านใหม่ โดยทันทีผ่านทางหน้าจอระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) ทั้งนี้ หากมีผู้อื่นนำรหัสผ่าน (Password) ไปใช้และก่อให้เกิดผลเสียหายหรือค่าใช้จ่าย ผู้ใช้บริการต้องรับผิดชอบการกระทำดังกล่าวด้วย

9. ผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับว่าผู้ให้บริการมีสิทธิที่จะแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้อตกลงและเงื่อนไขการสมัครขอรับชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน (Username & Password) นี้ได้ ตามที่ผู้ให้บริการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควร เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาหรือปรับปรุงการให้บริการ หรือเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งที่ใช้บังคับอยู่ และที่จะออกมาใช้บังคับในอนาคต หรือในกรณีที่ผู้ให้บริการเห็นสมควรที่จะแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้อตกลงและเงื่อนไข ในข้อตกลงฉบับนี้ ทั้งนี้ผู้ให้บริการจะแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้าทาง e-mail, SMS หรือโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นใด ที่ผู้ให้บริการกำหนด ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันที่การแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้อตกลงและเงื่อนไขจะมีผลบังคับใช้

10. ผู้ใช้บริการต้องเก็บรักษาชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน (Username & Password) ที่ได้รับไว้เป็นความลับ และผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับว่าในกรณีที่มีการใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน (Username & Password) เพื่อสร้างลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ และบันทึกข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อก่อให้เกิดนิติสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ผู้ใช้บริการตกลงและยินยอมให้ถือเสมือนว่าลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่บันทึกลงบนข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์มีความผูกพันตามกฎหมายเสมือนเป็นการลงลายมือชื่อของผู้ใช้บริการในเอกสารการจดทะเบียนและยินยอมผูกพันตามเนื้อหาหรือข้อมูลนั้นทุกประการ ทั้งนี้ โดยรวมถึงกรณีที่มีการสร้างหรือนำลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ของผู้ใช้บริการ หรือใช้โดยผิดข้อตกลง หรือเงื่อนไขการใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน (Username & Password) และการใช้นั้นได้ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบุคคลหนึ่งบุคคลใด ผู้ใช้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นทุกประการด้วยตนเอง

11. ผู้ใช้บริการต้องปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขการสมัครและการใช้บริการของผู้ให้บริการโดยเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัย ในข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ในกรณีที่ข้อมูลดังกล่าวถูกโจรกรรม สูญหาย หรือเสียหายอันเนื่องจากเหตุสุดวิสัยหรือไม่ว่ากรณีใด ๆ ก็ตาม ผู้ให้บริการมีสิทธิปฏิเสธและไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากเหตุต่าง ๆ ดังกล่าวได้

12. ผู้ใดแอบอ้างหรือกระทำการใด ๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลโดยใช้ข้อมูลของผู้อื่นมาแอบอ้างในการสมัครขอรับชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน (Username & Password) ถือเป็นความผิดและต้องได้รับโทษตามที่กฎหมายกำหนดไว้

13. ผู้ให้บริการอาจส่งข้อมูลหรือแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น e-mail, SMS หรือช่องทางอื่นใดที่จะ มีขึ้นในอนาคต ให้แก่ผู้ใช้บริการได้ตามที่ผู้ให้บริการเห็นสมควร ทั้งนี้ผู้ให้บริการมีระบบการตรวจจับ Virus ก่อนส่งข่าวสารใด ๆ ให้แก่ผู้ใช้บริการทุกครั้ง ดังนั้น หากเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้บริการเกิดความผิดปกติอันเนื่องมาจากการติด Virus หรือ Spam mail ผู้ใช้บริการไม่สามารถเรียกร้องให้ผู้ให้บริการรับผิดชอบใด ๆ ได้ทั้งสิ้น

14. ผู้ให้บริการมีสิทธิระงับหรือยกเลิกการให้บริการกับผู้ใช้บริการได้ทันที ถ้าปรากฏว่าผู้ใช้บริการปฏิบัติผิดข้อตกลง และเงื่อนไขนี้แม้เพียงข้อใดข้อหนึ่ง